Що е то коучинг сесия?!

Written by on 24.10.2018

Какво се случва на коучинг сесия? Какво трябва да правя? Как ще протече? Какво да очаквам?
Това са само част от въпросите, които си задават потенциалните клиенти и само неяснотата за това как протича и какво се случва в една сесия или поредица от сесии ги спира да се впуснат в процеса. Често клиентите очакват коучът да изкаже свое мнение, да даде съвет, да подскаже решение и са изненадани, че той/тя през по-голямата част от сесията задава въпроси и слуша отговорите на клиента. Или пък се притесняват, че коучът ще оценява представянето им, живота им, постиженията им и ще отсъжда с „правилно“ и „неправилно“.
И макар, че ние, професионалните коучове, имаме техники, знания и умения, които използваме, за да помогнем на клиента, няма общовалидна рецепта за успех и щастие, защото всеки човек има своя ценностна система, мярка за успех и карта на щастието. С коучинга може да намери компаса и да тръгне на своето най-вълнуващо пътешествие.
И така…

Тема
В началото на сесията коучът и клиентът постигат съгласие за темата.
Примерен въпрос е: Върху какво искаш да работим в днешната сесия?
Да работим е важен отличителен белег на коучинг сесията, защото коучът и клиентът не се срещат, за да си говорят, а за да работят за постигането на това, което е важно за клиента.

Цел
Темата прелива в определянето на целта на клиента.
Има два типа цели – дългосрочна цел и цел за сесията.
Първата формулира какво клиентът иска да бъде, да има или да прави след 6 месеца, 1, 3 или 5 години.
Целта за сесията е конкретния резултат, малката стъпка, това, с което клиентът иска да си тръгне от настоящата среща с коуча.
С определянето на целта е важно да се изясни как тази цел ще го придвижи напред, какво ще му донесе нейното реализиране. Желанието да се постигне нещо не е самоцел. В коучинга значими са само целите, които имат смисъл, полза и значимост за клиента, а това са целите, които удовлетворяват и са в хармония с важните ценности на човека. Ето защо коучът винаги насочва вниманието на клиента си към ценността, която стои зад формулираната цел.
Понякога клиентът не вижда цялата картина и коучът е там, за да му помогне в това. Друг път клиентът може да постави цел, която го вълнува в момента, но да се окаже, че тя не е значима, а е резултат от временен афект.
От определянето на целта зависи както напредъка на клиента, така и ползата от коучинг сесията.

Реалност
В тази фаза на сесията коучът и клиентът изследват:
Какво клиентът е направил до този момент за постигане на целта?
Какво е постигнал в резултат на усилията и действията си?
Какво му е попречило?
Кое го придвижва към искания резултат?
Какво го саботира?
С какви ресурси разполага – време, хора, пари, знания, умения и пр.
Този етап отнема най-много време в сесията и е мястото, където коучът участва най-активно с даването на обратна връзка за своите наблюдения. С активно слушане, отворени въпроси и използване на интуиция от страна на коуча клиентът вижда обективната картина за ситуацията, такава каквато е и чува вътрешните си страхове и ограничаващи вярвания, които изкривяват преценката и блокират напредъка. Заедно с това, осъзнава силните си страни, способностите и уменията си, научените уроци от придобития опит и възможнстите. Това обикновено е етапът на прозрения и а-ха моментите.
Качественото оползотворяване на времето в Реалност е предпоставка за плодотворен етап на
Опции

Ключов въпрос тук е не толкова Какво можеш да направиш?, което предполага възможност, способност и реалистичност.
Ключов въпрос е Какво би могъл да направиш?, който рарширява територията за генериране на опции отвъд най-логичното и достъпно и разширява хоризонта на мисленето.

Установяване на пътя напред
В заключителната фаза клиентът прави избор на следваща стъпка и ангажимент за изпълнение, като се спира на една опция, прави заявка какво и кога ще направи. Целта е да се обмислят всички детайли, клиентът да види и усети предстоящото действие реалистично и да се ангажира както пред себе си, така и пред своя коуч.
В края коучът и клиентът правят уговорка за начина, по който коучът ще проследи последващите стъпки. Тези минути са важни, защото ангажират клиента с външна отчетност за това, което е заявил, че ще предприеме.
Ангажирането с конкретно действие и поемането на отговорност отличава коучинга от всички други подходи за работа с хора. Цялата философия на коучинга е подчинена на движението, стъпка по стъпка, напред.
Почти винаги коучът, със съгласието на клиента, дава „домашна работа“ за времето до следващата сесия, като целта е да се мултиплицира ефективността на коучинга и да се ускори напредъка на клиента.
Изложеното по-горе е в най-общи линии типична структура на една коучинг сесия, като искам да подчертая, че ако Ваша сесия не протече по точно описаните стъпки, това не означава, че не е ефективна или професионална. Има различни подходи, които зависят както от стила на коуча, така и от конкретния клиент и неговите индивидуални коучинг потребности.

Очаквайте продължение за етапите и ползите от дългосрочния коучинг процес…

Автор: Елеонора Иванова
Директор Членство – СКСГ