Регистрация
Как да станеш член на София Коучинг Съпорт Груп:

  • заявите желанието си за участие на e-mail: sofia@coaching-in-bulgaria.com
  • заплатите годишен членски внос в размер на 180 лв. само до 22.09 вземи 15% отстъпка и плати само 153лв.
  • да потвърдите участието си като изпратите копие от платежен документ на e-mail: sofia@coaching-in-bulgaria.com
Предимствата за участници с годишен абонамент, можете да прочетете ТУК
или виж видеото ни

Членският внос е за 1 (една) календарна година, считано от датата на плащане.

В полза на:

Палитри България ООД

Сметка

BGN – IBAN: BG36 RZBB 9155 1004 3761 27;

SWIFT: RZBBBGSF

Основание: София Коучинг Съпорт – годишно членство