Видове коучинг в организациите

Written by on 03.07.2023

В организационен контекст можем да прилагаме различни видове коучинг като основните са: екзекютив коучинг, коучинг на лидери, екипен коучинг, групов коучинг и бизнес коучинг. Какво представлява всеки един от тях?

Екзекютив коучингът

Екзекютив коучингът според дефиницията на ICF e “да си партнираш с клиентите в провокиращ размисли и креативност процес, който да ги вдъхнови да максимизират техния личен и професионален потенциал”. При екзекютив коучинга се работи по теми свързани както с професионалния, така и с личния живот. При екзекютив коучинга е добре да се използва външен за организацията коуч, който разбира корпоративния и бизнес свят.

Коучингът на лидери

Коучингът на лидери има за цел да развие автентичния им лидерски стил като повишава себепознанието и свързва действията с подхода в определени ситуации. (Graham Lee, 2003). Той може да бъде насочен към мениджърите от всички нива, включително и висшия мениджмънт, но целта му е свързана най-вече с постигането на конкретни цели или развиване на лидерски качества в контекста на организацията. При коучинга на лидери е важно коучът да покрива в голяма степен компетенциите, които трябва да има и за екзекютив коучинг, като тук може да се допусне вариант, в който да се използва и вътрешен за организацията коуч.

Екипен коучинг

В книгата си Coaching the Team at Work 2: The definitive guide to Team Coaching, Клутербър дефинира груповия коучинг като партниране с целия екип с цел колективно повишаване на осведомеността и изграждане на по-добри връзки във вътрешните и външните системи на екипа, подобряване на способността на екипа да се справя с настоящи и бъдещи предизвикателства. Екипният коуч се фокусира върху увеличаване капацитета на екипа в дългосрочен план и го подпомага да създаде стойност съвместно с и за всичките заинтересовани страни. Екипният коуч има за цел да подготви екипа да продължи с доброто представяне и след спиране на коучинга.

Групов коучинг

Груповият коучинг представлява фасилитиран групов процес с цел максимизиране на общата енергия, опит и мъдрост на отделните хора в групата с цел постигане на организационни или индивидуални цели (Джинджър Кокерхам). Груповият коучинг е много близък до екипния коучинг. В организационен контекст разликата е, че груповия коучинг се провежда на група от хора в организацията, които имат обща цел, но не са част от един екип. Такъв пример за група могат да бъдат всички мениджъри на средно ниво, търговци от различни екипи, началник цехове и др.

Бизнес коучингът

Според дефиницията на Световната Асоциация на Бизнес Коучовете (WABC), бизнес коучингът има за цел да подобри осъзнатостта и поведението на клиента и неговата организация като му помага да осъзнае своята роля в постигането на бизнес успех. Коучинг процесът може да бъде индивидуален или екипен, свързан с различни цели – разрешаване на проблеми, планиране на кариера, развитие на лидерството, изграждане на екипи, които се представят много добре. Според WACB “бизнес коучингът” е термин, който включва в себе си всички видове бизнес и организационен коучинг, може да се практикува от вътрешни и външни коучове, които да бъдат екзекютив коучове, коучове на лидери, коучове за организационно развитие и други видове бизнес коучове. Фокусът в този вид коучинг е върху клиента и организацията.

Определения на автори като Джон Матоне и Браян Трейси, определят бизнес коучовете като хора, които могат да дадат ефективни бизнес съвети и смятат, че е необходимо да имат опит в ръководенето на бизнес, да са финансово грамотни, както и да имат опит в създаването и имплементирането на различни бизнес стратегии и планове, т.е се размива границата между коучинга и менторството.

Автор Диана Дрянкова
Диана Дрянкова, DipNMC, e Дипломиран Лайф и Екзекютив Коуч от Ноубъл Манхатън и магистър Трудова и Организационна психология от Софийски университет. Диана е Президент на Софийската Коучинг Общност (2023), под егидата на Noble Manhattan Coaching Bulgaria. Създател на приложението GoalTribe Guru, което е единственото по рода си приложение съчетаващо в себе си възможност за целеполагане, създаване на навици, водене на дневник, включително с рефлексия върху емоциите и медитации.
Използвана литература

Clutterbuck, David. Coaching the Team at Work 2: The definitive guide to Team Coaching, John Murray Press. Kindle Edition.

Cockerham, Ginger, MCC, CMC (2011) Group Coaching: A Comprehensive Blueprint, iUniverse, Inc Bloomington

Lee, Graham (2003) Leadership Coaching

The Ultimate Guide To Business Coaching (https://www.briantracy.com/blog/business-success/business-coaching/ посетена на 3.06.2023

WABC Business Coaching Definition (https://wabccoaches.com/wabc- advantage/global-standards-and-ethics/wabc-business-coaching-definition/ посетена на 3.06.2023)